RECURSOS D'EDUCACIÓ EN VALORS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

A la wiki s´hi troben els recursos classificats entorn als següents descriptors de les CCBB. Per ampliar la definició de cada descriptor, cliqueu-lis-hi damunt:
 1. Conèixer-se
 2. Reconèixer l'altre
 3. Comprendre la realitat social
 4. Utilitzar el judici moral
 5. Contribuir al canvi social

RECURSOS SOBRE....
CCBB
Coneixements previs


Autoconeixement
Conèixer-se

CSC
Diversitat intracultural
Reconèixer l'altre
CSC
Valorar diferents cultures
CSC
Comunicar-se
CSC


Treballar en equip: Inclusió


 • Discriminació


 • Empatia
Posar-se en lloc d'altri
CSC
Exclusió al nord: pobres i rics
Comprendre la realitat social

CSC
Escletxa nord/sud: les dades


 • Les causes


Les conseqüències: conflictes armats


 • Migracions


 • Refugiats


 • Racisme


Mass-media i discriminació


Fer judicis morals/ decidir
Utilitzar el judici moral

CSC
Construir la justícia
Contribuir al canvi social
CSC
 • Drets humans
Participar
CSC
 • Lluitadors/lluitadores
Dialogar i negociar
CSC
TEXT COMPLET DE LES CCBB (decrets 142 i 143/2007):
(Fins el moment s'ha fet només de la Competència social i ciutadana)

CCBB
Descriptors
~ 1. CONÈIXER-SE
CSC
Prendre consciència dels propis pensaments, valors, sentiments i accions i llur control i autoregulació.
2. RECONÈIXER L'ALTRE
CSC
Valorar les diferències
CSC
DEMOSTRAR interès i comprensió de l'aportació que les diferents cultures han fet a l'evolució i progrés de la humanitat.
CSC
COMUNICAR-SE en distints contextos. Expressar les pròpies idees i escoltar les alienes
CSC
Posar-se en el lloc d'altri.
CSC
CONVIURE. Habilitats socials. Cooperar
3. COMPRENDRE LA REALITAT SOCIAL I HISTÒRICA DEL MÓN EN QUÈ ES VIU
CSC
Conèixer els trets i valors dels estats i societats democràtics, els seus fonaments, evolució, maneres d'organització i funcionament.
CSC
Reflexionar críticament sobre els conceptes de democràcia, llibertat, solidaritat, corresponsabilitat, participació i ciutadania, amb especial atenció als drets i deures reconeguts en les declaracions internacionals, en la Constitució espanyola i en l´Estatut d´autonomia de Catalunya.
CSC
Entendre els trets de les societats actuals, la seva pluralitat i caràcter evolutiu.
CSC
Recórrer a l'anàlisi multicausal i sistèmic per jutjar els fets i problemes socials i històrics i per reflexionar de manera global i crítica sobre situacions reals.
CSC
Dialogar per millorar la comprensió de la societat.
4. UTILITZAR EL JUDICI MORAL

CSC
Tenir consciència dels valors de l'entorn i de l'existència de distintes perspectives.
CSC
Prendre com a referència un model de persona activa en la construcció d'una societat democràtica, solidària, tolerant i compromesa.
CSC
Crear un sistema de valors propi i comportar-s'hi en coherència. Entendre que no tota posició personal és ètica si no està basada en el respecte a valors universals com els que conté la Dec. dels DDHH. Reconèixer la igualtat de drets entre els diferents col·lectius, en particular entre homes i dones.
CSC
Disposar d'un sentiment comú de pertinença a la societat on es viu. Mostrar un sentiment de ciutadania global compatible amb la identitat local.
CSC
Prendre decisions en els distints nivells de la vida comunitària. Triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.
5. CONTRIBUIR AL CANVI SOCIAL

CSC
Practicar el diàleg i la negociació per resoldre els conflictes (àmbits individual i social).
CSC
Disposar d'habilitats per participar activament i plena en la vida cívica així com comprometre's a contribuir en la seva millora.
CSC
Construir acceptar i practicar normes de convivència d'acord amb els valors democràtics, exercir els drets, llibertats, responsabilitats i deures cívics i defensar els drets d'altri.